Akcjonariat

Akcjonariat
AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów na WzUdział %
TDJ Equity I Sp. z o.o.290 728 459290 728 45950,59%
Nationale-Nederlanden OFE i DFE*58 037 00058 037 00010,10%
Allianz OFE**55 513 80555 513 8059,66%
Grenevia SA***41164 1160,00%
Pozostali****170 397 293170 397 29329,65%
Razem574 680 67357 468 0673100%

Tabela przedstawia dane zgodnie z zarejestrowanym przez sąd rejestrowy 17 marca 2022 r. obniżeniem kapitału zakładowego z poziomu 5.747.632,12 zł do poziomu 5.746.806,73 zł w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki (82.539 akcji zwykłych na okaziciela). Raport bieżący nr 13/2022 z 18 marca 2022 r.

Stan posiadania akcji jest zgodny z zawiadomieniem skierowanym do Emitenta przez Nationale-Nederlanden OFE i DFE (raport bieżący nr 2/2023) oraz z ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Grenevia SA z dnia 16 lutego 2023 r.

* Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA tj.: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”)

**Fundusz zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA tj: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”)

*** Grenevia oraz pośrednio spółkę zależną FAMUR Finance sp. z o.o. (4.116)

**** łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.