Akcjonariat

Akcjonariat
AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów na WZUdział %
TDJ Equity I Sp. z o.o.290 728 459290 728 45950,59%
Nationale-Nederlanden OFE*57 877 80057 877 80010,07%
Allianz OFE**55 513 80555 513 8059,66%
Grenevia SA***4 1164 1160,00%
Pozostali****170 556 493170 556 49329,68%
Razem574 680 673574 680 673100%

Stan posiadania akcji jest zgodny z ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Grenevia SA z dnia 21 czerwca 2024 r.

* Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA tj.: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”), Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”)

**Fundusz zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA tj: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”)

*** Grenevia oraz pośrednio spółkę zależną FAMUR Finance sp. z o.o. (4.116)

**** łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.