Zielona strategia

Wywodzimy się tradycyjnego przemysłu. Nasze biznesowe know-how pomogło nam zmodyfikować kierunki strategiczne i przekształcić się w inwestora wspierającego zieloną transformację. Dziś tę wiedzę wykorzystujemy do rozwijania spółek portfelowych.

Transformacja energetyczna Europy katalizatorem rozwoju Grenevia

Nowe kierunki strategiczne mają na celu wykorzystanie m.in. potencjału i szans wynikających z transformacji energetycznej Polski, która będzie katalizatorem rozwoju Grenevia.

Inwestycje w trendzie niskoemisyjności

Nieodwracalny zwrot polityki klimatycznej i energetycznej w kierunku niskoemisyjnych gospodarek to powszechnie obowiązujący paradygmat.

Ten ogólnoświatowy megatrend jest doskonałą okazją do inwestycji w liderów zielonej transformacji oraz do lepszego wykorzystania ich bazy operacyjnej.

Nasza strategia zielonej transformacji

W 2021 roku zmieniliśmy nasz model biznesowy – od monoproducenta maszyn górniczych do inwestora wspierającego budowę gospodarki niskoemisyjnej. Dwa lata później ogłosiliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która jest naszą deklaracją odpowiedzialnego inwestowania i biznesowej ekspansji.

5

filarów

czyli główne obszary w których działamy

5

celów strategicznych

czyli główne zadania, jakie wyznaczyliśmy do realizacji w Grupie Grenevia

18

aspiracji

czyli dążenia i założenia, jakie nam przyświecały podczas prac nad finalnym kształtem strategii

22

wewnętrzne projekty wdrożeniowe

czyli zadania, których realizacja wesprze cele główne

5 filarów strategii zrównoważonego rozwoju

1.Zrównoważona transformacja biznesowa

Cel strategiczny

Poprzez rozwój nowych segmentów ~70% przychodów Grupy w 2024 roku powinno pochodzić z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego.

Aspiracje grupy
 • Na bazie zasobów i wieloletnich doświadczeń producenta maszyn wydobywczych przekształcamy się w holding przemysłowy, inwestujący w podmioty działające w zakresie transformacji energetycznej
 • Transformujemy się w sposób, który równoważy względy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
 • Wspieramy rozwój naszych spółek portfelowych z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, jednocześnie generując naszym akcjonariuszom atrakcyjny zwrot z inwestycji
Środki wdrożeniowe

Zasady zrównoważonego inwestowania jednym z kryteriów strategii inwestycyjnej Grupy

Rozwój obszarów biznesowych kwalifikujących się do Taksonomii UE

Wsparcie finansowe i operacyjne dla nowych podmiotów w celu skalowania działalności oraz budowy wartości długoterminowej

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

2.Energia do transformacji

Cel strategiczny

Do 2030 roku zredukujemy emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 o 40% w stosunku do roku 2021 i jednocześnie będziemy rozwijali nowe segmenty biznesowe, które pozwolą na uniknięcie w gospodarce nawet do 2,3 mln t CO2 emisji do roku 2030

Aspiracje grupy
 • Istotnie zredukujemy emisje gazów cieplarnianych Grupy Grenevia w Zakresach 1 i 2
 • Do końca 2024 roku ~35% energii z OZE i wzrost w kolejnych latach, poprzez rozwój źródeł własnych i cPPA, o ile będzie to dostępne i ekonomicznie uzasadnione
 • Rozwój naszych nowych segmentów wspierających transformację energetyczną przyczyni się jednocześnie do uniknięcia emisji gazów cieplarnianych
 • W ramach działalności operacyjnej dążymy do ograniczenia zużycia zasobów takich jak woda i energia elektryczna
Środki wdrożeniowe

Do końca 2024r. ~35% energii z OZE i wzrost w kolejnych latach, poprzez rozwój źródeł własnych i cPPA, o ile będzie to dostępne i ekonomicznie uzasadnione

Zmniejszenie emisyjności floty

Rozbudowa portfela wielkoskalowych farm fotowoltaicznych

Rozwój segmentu elektromobilności

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

3.Nowoczesne produkty i modele biznesowe

Cel strategiczny

W odniesieniu do cyklu życia naszych produktów sukcesywnie wdrażamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzania emisyjnością produktów

Aspiracje grupy
 • Aktywnie wspieramy naszych Klientów i Dostawców w ograniczeniu wpływu na klimat
 • Wdrażamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Priorytetem jest bezpieczeństwo i redukcja wpływu naszych produktów na środowisko
Środki wdrożeniowe

Kalkulacja i cykliczne raportowanie emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 3 upstream dla kluczowych kategorii

Zarządzanie śladem węglowym produktów

Standaryzacja, ponowne wykorzystanie, recykling i wydłużanie cyklu życia produktów

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

4.Efektywna i odpowiedzialna organizacja

Cel strategiczny

Wdrażamy najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz postępowania z partnerami biznesowymi

Aspiracje grupy
 • Zrównoważony rozwój traktujemy jako integralną część procesu podejmowania decyzji w całej organizacji
 • Kierujemy się najwyższymi standardami w prowadzeniu działalności i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz sprzedaży. Do końca 2025 roku relacje z 70% naszych istotnych dostawców będą oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevia
 • Prowadzimy aktywny dialog z interesariuszami i wdrażamy najlepsze praktyki raportowania, zarządzania ryzykiem oraz ładu korporacyjnego
 • Zwiększamy efektywność organizacji poprzez doskonalenie procesowe, w tym automatyzację i cyfryzację
Środki wdrożeniowe

Aktualizacja modelu operacyjnego organizacji w celu uwzględnienia najlepszych praktyk ładu korporacyjnego i standardów rynkowych z zakresu ESG typu Rekomendacje TCFD

Ujednolicenie procesów zarządczych i polityk w ramach Grupy

Uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju we współpracy z dostawcami i klientami Grupy. Do końca 2025 roku relacje z 70% naszych istotnych dostawców będą oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevia

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

5.Pracownicy i społeczeństwo kluczowym elementem transformacji klimatycznej

Cel strategiczny

Prowadzimy inicjatywy pozytywnie oddziałujące na pracowników, lokalnych dostawców oraz społeczności

Aspiracje grupy
 • Współpracujemy z przedsiębiorstwami i organizacjami, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i regionów
 • Wzmacniamy edukację i rozwój pracowników oraz społeczności lokalnych
 • Chcemy być preferowanym, długoletnim i odpowiedzialnym pracodawcą
 • Rozwijamy kulturę organizacyjną promującą równouprawnienie i różnorodność
Środki wdrożeniowe

Wsparcie inicjatyw edukacyjnych, rozwojowych i biznesowych, których celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działania informacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju dla lokalnych interesariuszy

Rozwój kompetencji pracowników w ramach procesu transformacji Grupy

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza strategia zielonych inwestycji

Inwestycje
w nowe segmenty

Inwestujemy w nowe segmenty działalności związane z zieloną transformacją energetyczną, w tym energetykę wiatrową i PV, systemy bateryjne czy e-mobility.

Inwestycje
w perspektywiczne branże

Szukamy ciekawych inwestycji w perspektywiczne branże przemysłowe, takie jak kogeneracja, smart grid czy HVAC.