Zielona strategia

Wywodzimy się tradycyjnego przemysłu. Nasze biznesowe know-how pomogło nam zmodyfikować kierunki strategiczne i przekształcić się w inwestora wspierającego zieloną transformację. Dziś tę wiedzę wykorzystujemy do rozwijania spółek portfelowych.

Transformacja energetyczna Europy katalizatorem rozwoju Grenevia

Nowe kierunki strategiczne mają na celu wykorzystanie m.in. potencjału i szans wynikających z transformacji energetycznej Polski, która będzie katalizatorem rozwoju Grenevia.

1,6 bln PLN

wydatki na transformację
energetyczną polskiej gospodarki

Przewidywane całkowite wydatki na transformację energetyczną polskiej gospodarki wg założeń rządowego planu PEP2040.

40%

energii z OZE
w 2040 roku

Do takiego poziomu wzrośnie przewidywany udział energii z OZE w elektroenergetyce z 22% w 2020 roku.

Inwestycje w trendzie niskoemisyjności

Nieodwracalny zwrot polityki klimatycznej i energetycznej w kierunku niskoemisyjnych gospodarek to powszechnie obowiązujący paradygmat.

Ten ogólnoświatowy megatrend jest doskonałą okazją do inwestycji w liderów zielonej transformacji oraz do lepszego wykorzystania ich bazy operacyjnej.

Nasza strategia zielonej transformacji

W 2021 roku zmieniliśmy nasz model biznesowy – od monoproducenta maszyn górniczych do inwestora wspierającego budowę gospodarki niskoemisyjnej. Dwa lata później ogłosiliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która jest naszą deklaracją odpowiedzialnego inwestowania i biznesowej ekspansji.

5

filarów

czyli główne obszary w których działamy

5

celów strategicznych

czyli główne zadania, jakie wyznaczyliśmy do realizacji w Grupie Grenevia

18

aspiracji

czyli dążenia i założenia jakie nam przyświecały podczas prac nad finalnym kształtem Straegii

22

wewnętrzne projekty wdrożeniowe

czyli zadania, których realizacja wesprze cele główne

5 filarów strategii zrównoważonego rozwoju

1.Zrównoważona transformacja biznesowa

Cel strategiczny

Poprzez rozwój nowych segmentów ~70% przychodów Grupy w 2024 roku powinno pochodzić z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego.

Aspiracje grupy
 • Na bazie zasobów i wieloletnich doświadczeń producenta maszyn wydobywczych przekształcamy się w holding przemysłowy, inwestujący w podmioty działające w zakresie transformacji energetycznej
 • Transformujemy się w sposób, który równoważy względy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
 • Wspieramy rozwój naszych spółek portfelowych z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, jednocześnie generując naszym akcjonariuszom atrakcyjny zwrot z inwestycji
Środki wdrożeniowe

Zasady zrównoważonego inwestowania jednym z kryteriów strategii inwestycyjnej Grupy

Rozwój obszarów biznesowych kwalifikujących się do Taksonomii UE

Wsparcie finansowe i operacyjne dla nowych podmiotów w celu skalowania działalności oraz budowy wartości długoterminowej

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

2.Energia do transformacji

Cel strategiczny

Do 2030 roku zredukujemy emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 o 40% w stosunku do roku 2021 i jednocześnie będziemy rozwijali nowe segmenty biznesowe, które pozwolą na uniknięcie w gospodarce nawet do 2,3 mln t CO2 emisji do roku 2030

Aspiracje grupy
 • Istotnie zredukujemy emisje gazów cieplarnianych Grupy Grenevia w Zakresach 1 i 2
 • Do końca 2024 roku ~35% energii z OZE i wzrost w kolejnych latach, poprzez rozwój źródeł własnych i cPPA, o ile będzie to dostępne i ekonomicznie uzasadnione
 • Rozwój naszych nowych segmentów wspierających transformację energetyczną przyczyni się jednocześnie do uniknięcia emisji gazów cieplarnianych
 • W ramach działalności operacyjnej dążymy do ograniczenia zużycia zasobów takich jak woda i energia elektryczna
Środki wdrożeniowe

Do końca 2024r. ~35% energii z OZE i wzrost w kolejnych latach, poprzez rozwój źródeł własnych i cPPA, o ile będzie to dostępne i ekonomicznie uzasadnione

Zmniejszenie emisyjności floty

Rozbudowa portfela wielkoskalowych farm fotowoltaicznych

Rozwój segmentu elektromobilności

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

3.Nowoczesne produkty i modele biznesowe

Cel strategiczny

W odniesieniu do cyklu życia naszych produktów sukcesywnie wdrażamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzania emisyjnością produktów

Aspiracje grupy
 • Aktywnie wspieramy naszych Klientów i Dostawców w ograniczeniu wpływu na klimat
 • Wdrażamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Priorytetem jest bezpieczeństwo i redukcja wpływu naszych produktów na środowisko
Środki wdrożeniowe

Kalkulacja i cykliczne raportowanie emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 3 upstream dla kluczowych kategorii

Zarządzanie śladem węglowym produktów

Standaryzacja, ponowne wykorzystanie, recykling i wydłużanie cyklu życia produktów

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

4.Efektywna i odpowiedzialna organizacja

Cel strategiczny

Wdrażamy najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz postępowania z partnerami biznesowymi

Aspiracje grupy
 • Zrównoważony rozwój traktujemy jako integralną część procesu podejmowania decyzji w całej organizacji
 • Kierujemy się najwyższymi standardami w prowadzeniu działalności i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz sprzedaży. Do końca 2025 roku relacje z 70% naszych istotnych dostawców będą oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevia
 • Prowadzimy aktywny dialog z interesariuszami i wdrażamy najlepsze praktyki raportowania, zarządzania ryzykiem oraz ładu korporacyjnego
 • Zwiększamy efektywność organizacji poprzez doskonalenie procesowe, w tym automatyzację i cyfryzację
Środki wdrożeniowe

Aktualizacja modelu operacyjnego organizacji w celu uwzględnienia najlepszych praktyk ładu korporacyjnego i standardów rynkowych z zakresu ESG typu Rekomendacje TCFD

Ujednolicenie procesów zarządczych i polityk w ramach Grupy

Uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju we współpracy z dostawcami i klientami Grupy. Do końca 2025 roku relacje z 70% naszych istotnych dostawców będą oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevia

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

5.Pracownicy i społeczeństwo kluczowym elementem transformacji klimatycznej

Cel strategiczny

Prowadzimy inicjatywy pozytywnie oddziałujące na pracowników, lokalnych dostawców oraz społeczności

Aspiracje grupy
 • Współpracujemy z przedsiębiorstwami i organizacjami, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i regionów
 • Wzmacniamy edukację i rozwój pracowników oraz społeczności lokalnych
 • Chcemy być preferowanym, długoletnim i odpowiedzialnym pracodawcą
 • Rozwijamy kulturę organizacyjną promującą równouprawnienie i różnorodność
Środki wdrożeniowe

Wsparcie inicjatyw edukacyjnych, rozwojowych i biznesowych, których celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działania informacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju dla lokalnych interesariuszy

Rozwój kompetencji pracowników w ramach procesu transformacji Grupy

Wsparcie dla celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza strategia zielonych inwestycji

Inwestycje
w nowe segmenty

Inwestujemy w nowe segmenty działalności związane z zieloną transformacją energetyczną, w tym energetykę wiatrową i PV, systemy bateryjne czy e-mobility.

Inwestycje
w perspektywiczne branże

Szukamy ciekawych inwestycji w perspektywiczne branże przemysłowe, takie jak kogeneracja, smart grid czy HVAC.