2023.04.25 Komunikaty prasowe

Grenevia podsumowała 2022 rok

Przychody Grupy Grenevia w 2022 roku wyniosły 1,296 mld zł, co stanowi wzrost o 27 proc. w stosunku do 2021 roku. Wyższe przychody przełożyły się na poprawę EBITDA do poziomu 406 mln zł, co stanowi wzrost o 34 proc. Wynik ten odzwierciedla wpływ nowych, zielonych segmentów Grenevii na działalność biznesową Grupy. W 2022 roku Grenevia osiągnęła zysk netto w wysokości 120 mln zł.

Od początku 2022 roku w Grupie prowadzony był proces zmiany struktury organizacyjnej oraz modelu biznesowego, który jest efektem nowych kierunków strategicznych i wejścia w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii. W efekcie zmian powstała nowa marka Grenevia – podmiot aktywnie inwestujący w projekty związane megatrendem zielonej transformacji. Opiera się o działalność czterech segmentów biznesowych, w których Grupa rozwija projekty związane z nowymi, niskoemisyjnymi technologiami.

Rok 2022 obfitował w wiele znaczących dla kraju i świata wydarzeń. Dla przedsiębiorców to okres wyjątkowej niepewności szczególnie w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie. To również ciągłe zakłócenia w logistyce dostaw w związku z nasileniem pandemii Covid-19 w Chinach i wprowadzanych w związku z tym blokad, czemu towarzyszyło widoczne spowalnianie aktywności ekonomicznej i rosnąca inflacja. Niezależnie od dynamicznych zmian gospodarczych i politycznych konsekwentnie zmienialiśmy się, zgodnie z przyjętą w 2021 roku strategią, zakładającą przekształcenie naszej spółki w podmiot aktywnie inwestujący w zieloną transformację. Dla Grupy był to rok szczególnie wytężonej pracy skupionej na wypracowaniu nowej struktury i modelu biznesowego pozwalających elastycznie i szybko reagować na zmiany w otaczającej nas rzeczywistość. Podsumowując miniony rok mogę stwierdzić, że jako zespół – mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności – zrealizowaliśmy zakładane na miniony rok cele. Jednak pragnę podkreślić, że mamy znacznie większe ambicje.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grenevii

Zmiana struktury organizacyjnej Grupy zasadniczo wpłynęła na jej działalność w 2022 roku. W celu efektywnego zarządzania w obecnych obszarach biznesowych oraz sprawnej integracji w Grupie nowych podmiotów korzystających z trendu zielonej transformacji, w pierwszym kroku zasoby Famuru zostały pogrupowane na dwa obszary: operacyjny segment FAMUR (jednostka samobilansująca) i zarządczy segment holdingowy. Efektem wprowadzanych zmian było powołanie nowej marki Grenevia, która stała się aktywnym inwestorem, integrującym i rozwijającym działalność czterech segmentów biznesowych. Obejmują one: fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjne, magazyny energii i e-mobilność w ramach Impact Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, a także technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej, które pozostają w ramach marki Famur. Obecnie działalność Grupy Grenevia koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.

W styczniu 2023 roku ogłosiliśmy, że FAMUR SA przekształca się w Grenevię. Proces tej formalniej zmiany zakończył się na początku kwietnia br. Nowa nazwa oznaczająca zieloną drogę jasno wskazuje kierunek obrany przez naszą Grupę, który obraliśmy w 2021 roku wchodząc w obszar PV. Obecnie Grenevia to aktywny inwestor w spółki, których produkty i technologie zmieniają przemysł i gospodarkę. Zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję w sektorze nowych, niskoemisyjnych technologii, poprzez rozwój zróżnicowanego portfela projektów związanych z zieloną transformacją oraz innych perspektywicznych biznesów ją wspierających. Co więcej, tworząc Grenevię daliśmy także inwestorom giełdowym ekspozycję na wzrostowe spółki związane z tym megatrendem, a inwestycja w akcje Grenevii otwiera możliwość zaangażowania kapitału w projekty dostępne dotychczas głównie dla funduszy Private Equity lub inwestorów finansowych.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grenevii.

Model operacyjny Grupy opiera się na poszukiwaniu i zaangażowaniu w podmioty mające istotny wpływ na transformację w kierunku zielonej gospodarki i oferujące najwyższą potencjalną stopę zwrotu. Grenevia, we współpracy ze spółkami portfelowymi, skupia się na poprawie efektywności wybranych podmiotów, wsparciu kluczowych dla nich obszarów i ułatwieniu im dostępu do finansowania. W ramach Grenevii skalowanie wzrostu poszczególnych segmentów odbywa się organicznie, przez wykorzystywanie synergii w ramach Grupy oraz potencjalne transakcje M&A. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki spółek, które dołączyły do Grupy po zielonym zwrocie. Moce produkcyjne Impactu w ciągu roku zwiększyły się trzykrotnie, a w przypadku PST portfel projektów fotowoltaicznych i PV wzrósł w ciągu dwóch lat ośmiokrotnie.

Integralnym elementem strategii biznesowej Grupy stał się obszar ESG, co znalazło odzwierciedlenie w zaprezentowanej w styczniu 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030, która definiuje sposób działania całej organizacji. Wypracowana w drugiej połowie 2022 roku, wraz z firmą doradczą EY, Strategia Zrównoważonego Rozwoju integruje strategię transformacji modelu biznesowego Grupy z kwestiami ESG. Dokument opiera się na pięciu filarach będących odzwierciedleniem perspektywy Grenevii na kwestie zrównoważonego rozwoju, co jednocześnie definiuje zakres przyszłych działań w tym obszarze.

Wierzymy, że obrana przez nas „zielona droga” buduje długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy, umiejętnie łącząc ze sobą kwestie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Grupa Grenevia była, jest i będzie organizacją społecznie odpowiedzialną, a nasz rozwój jest realizowany w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy, w tym w szczególności akcjonariuszy, pracowników i społeczności lokalnej. Kierujemy się odpowiedzialnością wobec otoczenia zewnętrznego oraz przywiązywaniem dużej wagi do bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Rok 2023 będzie dla całej Grupy czasem intensywnego wdrażania założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z przyjętym na początku tego roku harmonogramem.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grenevii.

Wyniki operacyjne w 2022 roku w podziale na nowe segmenty Grupy

Grupa Grenevia osiągnęła w 2022 roku przychód na poziomie 1,296 mld zł. Jego wzrost o 27 proc. r/r wynikał z wyższych przychodów z rozwiązań dla górnictwa oraz objęcia konsolidacją nowych segmentów: fotowoltaiki i e-mobilności. Wyższe przychody przełożyły się na poprawę EBITDA o 103 mln zł, do poziomu 406 mln zł. Rentowność EBITDA wyniosła 31 proc. Pozwoliło to osiągnąć zysk netto w kwocie 120 mln zł. Udział eksportu w przychodach Grupy wyniósł 40 proc., na co złożyły się głównie dostawy do odbiorców z perspektywicznych rynków, w tym z Indonezji, Stanów Zjednoczonych i z Chin.

W samym czwartym kwartale ubiegłego roku przychody Grupy wzrosły o 52 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku i wyniosły 439 mln zł. Zysk netto w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku osiągnął poziom 50 mln zł, a EBITDA 123 mln zł.

Działania operacyjne w segmencie fotowoltaiki (PST) obejmowały w 2022 roku dalszą, konsekwentną rozbudowę portfela nowych projektów, przygotowywanie kolejnych projektów do etapu budowy, budowę i uruchamianie farm solarnych, pozyskiwanie pierwszych umów cPPA, jak również rozwój struktur zagranicznych. Na koniec 2022 roku szacunkowa łączna moc projektów PV na różnym etapie rozwoju, po wzroście o 1,5 GW, osiągnęła poziom 3,1 GW. Na koniec 2022r. łączna moc uruchomionych farm fotowoltaicznych wyniosła 91 MW. W trakcie budowy było 124 MW, a kolejne 65 MW na etapie przygotowania do budowy.

Segment e-mobilności (Impact) w 2022 roku koncentrował się głównie na zwiększaniu portfela zamówień. Zawarte zostały umowy ramowe z klientami na dostawy cykliczne m. in. z Solaris oraz Voith. Pozyskano również pierwsze większe zamówienie z rynku azjatyckiego – wygrany przetarg w Hong Kongu z partnerem ADL, w którym Impact jest dostawcą baterii do autobusów. Dzięki współpracy z Grenevią udało się 3-krotnie podnieść wydajności produkcji Impactu i jego efektywność w aktualnej lokalizacji z 0,2GWh do 0,6 GWh przy jednoczesnym wzroście jakości produktu. W celu zapewnienia stabilności w łańcuchu dostaw intensyfikowano działania związane z dywersyfikacją dostawców głównych komponentów zgodnie z ogłoszoną strategią „European Supply Chain”. Jednocześnie została rozpoczęta budowa GigaFactoryX w Pruszkowie pod Warszawą.

Na koniec 2022 roku łączny portfel zamówień segmentu FAMUR, obejmujący dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów, osiągnął około 902 mln zł. Oprócz umów na rynkach zagranicznych wpływ na ten poziom miało pewne ożywienie na rynku krajowym, choć nadal odczuwalna jest presja zmian wynikających z przyjętego programu wygaszania kopalń węgla energetycznego.

W segmencie elektroenergetyki (Elgór+Hansen) Grupa koncentrowała się utrzymywaniu pozycji w sektorze górnictwa węglowego oraz zwiększaniu zaangażowania w nowym obszarze energetyki odnawialnej. Na koniec 2022 roku łączny portfel zamówień w tym obszarze wyniósł 55 mln zł, w tym 38 mln zł dla segmentów FAMUR i fotowoltaiki.