2024.06.05 Komunikaty prasowe

Grupa Grenevia opublikowała raport zintegrowany za rok 2023 obejmujący wyniki biznesowe i działania niefinansowe. Ubiegłoroczny raport Grenevii zdobył nagrodę w kategorii debiut konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte na najlepsze Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

W minionym roku skupiano się m.in. na budowie wartości zielonych segmentów - e-mobilności oraz fotowoltaiki, która rozszerzyła działalność i zmieniła nazwę na segment OZE.

Jednocześnie Grenevia wdrożyła nowe inicjatywy w tradycyjnych obszarach biznesowych, zwiększając ich zaangażowanie w sektorach energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej.

W 2023 roku 48% przychodów Grupy Grenevia pochodziło ze źródeł innych niż sektor węgla energetycznego.

Jednym z kluczowych elementów działalności Grenevii jest ESG. Najnowszy raport szczegółowo opisuje status wdrażania przyjętej przed rokiem Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030.

Sprawdź Raport zintegrowany Grupy Grenevia za rok 2023.

Rok 2023 był dla Grenevii okresem realizacji kolejnych inwestycji w projekty związane z zieloną transformacją gospodarki. Grupa zrealizowała swoje założenia zgodnie z przyjętym harmonogramem, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiągniętych w ubiegłym roku. Przychody Grupy Grenevia wyniosły 1,644 mld zł - to wzrost o 27 proc. rok do roku. Wynikał on z większych przychodów w segmentach elektroenergetyka i PV (OZE), stabilnych przychodów osiągniętych przez segment FAMUR oraz z objęcia konsolidacją za pełen okres segmentu e-mobilności.

Skalowanie działalności segmentów biznesowych

Obecnie działalność Grupy Grenevia koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. W 2023 roku w segmencie e-mobilności wzrosła skala działalności IMPACT Clean Power Technology, który kontynuuje współpracę i pozyskuje nowe kontrakty od światowych liderów produkcji elektrycznych autobusów. Spółka finalizuje także inwestycję w GigafactoryX, czyli budowę wielkoskalowej fabryki baterii przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Wysoce zautomatyzowana, nowoczesna linia produkcyjna umożliwi wytworzenie co 11 minut nowej baterii dla sektora e-mobilności. W segmencie fotowoltaiki w 2023 roku Projekt Solartechnik zawarł przedwstępną umowę sprzedaży firmie KGHM portfela projektów PV o łącznej mocy ok. 50 MW.

W segmencie elektroenergetyki znaczący wzrost przychodów zanotował Elgór + Hansen. Spółka ta rozwija ofertę związaną z rozdziałem i dystrybucją energii, obejmującą m.in. kontenerowe stacje transformatorowe dla farm PV. Z kolei w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego swoją ofertę rozszerzył segment FAMUR, między innymi za sprawą nabycia pakietu 75,24 proc. akcji spółki Total Wind PL. Konsekwencją rozwoju działalności w tym obszarze było utworzenie w lutym 2024 roku obszaru FAMUR Gearo, który w ramach segmentu koncentruje całą aktywność związaną z rozwiązaniami dla energetyki wiatrowej.

Budowa wartości w oparciu o ESG

Grupa Grenevia jest organizacją świadomą, że każdy obszar jej działalności ma wpływ na klimat. Dlatego przemiana biznesowa jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Na początku ubiegłego roku została ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030, która jest obecnie wdrażana we wszystkich segmentach. Tym samym ujednolicono transformację modelu biznesowego Grupy z kwestiami ESG. Grupa, implementując i realizując strategię zrównoważonego rozwoju, stara się równoważyć swój wzrost gospodarczy z dbałością o społeczeństwo i środowisko, wspierając Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Struktura organizacyjna

W 2023 roku Grupa Grenevia przyjęła również strukturę organizacyjną w celu sprawnego wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju, obejmującą komitet sterujący ESG z prezes Grenevii na czele, liderów ESG segmentów, którymi są osoby pełniące przynajmniej funkcje członka zarządu w spółkach  portfelowych, oraz koordynatorów ESG. Jednocześnie przyjęty model funkcjonowania daje autonomię operacyjną spółkom portfelowym Grupy, pozwalając im na wyznaczanie dodatkowych celów ESG wynikających ze specyfiki ich działalności. Dokładny opis zakresu działalności nowej struktury znajduje się w Raporcie zintegrowanym Grupy Grenevia.

Polityki i procedury związane z ESG

W ubiegłym roku podjęto również działania mające na celu rozwój wewnętrznych procedur i polityk ESG oraz ujednolicenie ich w ramach segmentów, by zapewnić spójny system zarządzania oraz zwiększyć transparentność i efektywność operacyjną. Przyjęto m.in. kodeks zrównoważonego rozwoju dla dostawców, wdrażano polityki zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz jednolicono polityki społeczne i procedury korporacyjnych w całej Grupie. Grenevia stawia także na rozwój kultury organizacyjnej promującej równouprawnienie i różnorodność, na przykład przez projekt Róże Wiatru wspierający kobiety w rozwoju zawodowym oraz osobistym.