2024.05.27 Komunikaty prasowe

Wzrost przychodów i dalszy rozwój segmentów biznesowych. Grupa Grenevia podsumowała 2023 rok.

W 2023 roku przychody Grupy Grenevia wyniosły 1,644 mld zł. To wzrost o 27 proc. w stosunku do 2022 roku, wynikający z większych przychodów w segmentach elektroenergetyka i PV, stabilnych przychodów osiągniętych przez segment FAMUR oraz z objęcia konsolidacją za pełen okres segmentu e-mobilności. W 2023 roku EBITDA wyniosła 414 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 25 proc. Grenevia osiągnęła zysk netto w wysokości 144 mln zł, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu do 2022 roku.

Miniony rok upłynął pod znakiem intensywnego rozwoju czterech segmentów biznesowych tworzących Grupę Grenevia. W segmencie e-mobilności wzrosła skala działalności Impact Clean Power Technology. Spółka kontynuuje współpracę i pozyskuje nowe kontrakty od światowych liderów produkcji elektrycznych autobusów. Finalizuje także inwestycję w GigafactoryX, czyli budowę wielkoskalowej fabryki baterii przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Wysoce zautomatyzowana, nowoczesna linia produkcyjna umożliwi wytworzenie co 11 minut nowej baterii dla sektora e-mobilności. W segmencie fotowoltaiki w 2023 roku Projekt Solartechnik zawarł przedwstępną umowę sprzedaży firmie KGHM portfela projektów PV o łącznej mocy ok. 50 MW. Ostateczne zamknięcie i rozliczenie transakcji nastąpiło w lutym 2024 roku. W segmencie elektroenergetyki znaczący wzrost przychodów zanotował Elgór + Hansen. Spółka ta rozwija ofertę związaną z rozdziałem i dystrybucją energii, zwłaszcza w obszarze OZE, obejmującą m.in. kontenerowe stacje transformatorowe dla farm PV. Z kolei w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego swoją ofertę rozszerzył segment FAMUR, między innymi za sprawą nabycia pakietu 75,24 proc. akcji spółki Total Wind PL. Konsekwencją rozwoju działalności w tym obszarze było utworzenie w lutym 2024 roku obszaru FAMUR Gearo, który w ramach segmentu koncentruje całą aktywność związaną z rozwiązaniami dla energetyki wiatrowej.

W 2023 roku realizowaliśmy strategiczny proces przekształcenia Grenevii w holding inwestujący w zieloną transformację. Kontynuowaliśmy drogę wyznaczoną przez kierunki strategiczne przyjęte w 2021 roku. Skupialiśmy się na budowie wartości segmentów wielkoskalowej fotowoltaiki oraz e-mobilności. Jednocześnie wdrażaliśmy nowe inicjatywy w tradycyjnych obszarach działalności w celu zwiększania ich zaangażowania w sektory związane z energetyką odnawialną, w tym wiatrową. Myślę, że zbudowaliśmy już nową strukturę i model biznesowy, który pozwala nam elastycznie i szybko reagować na zmiany w otaczającej nas rzeczywistości.

Na początku poprzedniego roku przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, która integruje strategię biznesową Grenevii z obszarem ESG. Realizujemy ją we wszystkich segmentach naszej działalności. Jej efektem jest m.in. wzrost udziału skonsolidowanych przychodów zrównoważonych, zgodnych z systematyką Taksonomii UE, z 9,2 proc w 2022 roku do 25,5 proc. w roku 2023 oraz wzrost nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością zgodną z systematyką z 5,8 proc. do 61,4 proc. Nasz zielony capex w 2023 roku wyniósł 466 mln zł.

Beata Zawiszowska, prezes zarządu Grenevia SA

Wyniki operacyjne segmentów biznesowych Grenevii w 2023 roku

Segment e-mobilności

Segment elektromobilności w 2023 roku osiągnął 335 mln zł przychodów. Sprzedaż eksportowa wyniosła 32% i była realizowana w całości na terenie Europy. W 2023 roku działalność spółki Impact Clean Power Technology SA („IMPACT”), tworzącej segment e-mobilności była skoncentrowana na pozyskiwaniu nowych umów ramowych i zamówień na dostawy systemów bateryjnych do e-autobusów w latach 2024-2026. Kontynuowane są współpraca z firmą Solaris oraz wzrost skali zamówień z Alexander Dennis Limited – światowego lidera w projektowaniu i produkcji autobusów piętrowych. W ramach działań zapewniających stabilność w łańcuchu dostaw przeprowadzono analizę rynku dostawców modułów i elektroniki, w celu zawarcia umów z kluczowymi dostawcami przy jednoczesnym wprowadzeniu Dual Sourcing. Podejmowane obecnie działania w istotnym stopniu przełożyły się na podniesienie dostępności komponentów we wszystkich kategoriach zakupowych. Podpisano umowy o współpracy z Freyr i LG Energy Solution oraz zwiększono dywersyfikację dostaw z Chin.

IMPACT zgodnie z planem kontynuuje inwestycję w GigafactoryX, której pełne uruchomienie planowane jest w drugim kwartale 2024 roku. Obecnie trwa montaż linii produkcyjnej. Uruchomienie GigafactoryX pozwoli na podwojenie produkcji Impactu z 0,6 GWh do 1,2 GWh rocznie oraz zapewni gwarancję powtarzalnej jakości wytwarzanych baterii. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję w roku 2023 wyniosły ok. 87 mln zł. W czwartym kwartale 2023 roku pozyskano zewnętrzne źródła finansowania w postaci dwóch umów faktoringu z limitem do wysokości 60 mln zł dla każdej z nich oraz umowy kredytów obejmującej kredyt obrotowy do kwoty 75 mln zł i inwestycyjny do kwoty ok. 22 mln EUR, co pozwoliło na spłatę pożyczek obrotowych i inwestycyjnych udzielonych przez akcjonariuszy (w tym Grenevia SA).

W segmencie fotowoltaiki

W 2023 roku segment wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) wygenerował 78 mln zł przychodu, co stanowiło wzrost o 24 mln zł (44 proc.) względem 12 miesięcy 2022 roku.

Na koniec 2023 roku szacunkowa łączna moc projektów w portfelu Grupy Projekt Solartechnik (PST) na rynku polskim, będących na różnym etapie rozwoju, wzrosła o ok. 1,1 GW względem końca 2022 roku do poziomu ok. 4,2 GW. W tym 210 MW mocy farm PV było przyłączonych do sieci energetycznej, a łączna moc projektów PV z warunkami przyłączeniowymi wyniosła ~1 GW. Z kolei na rynku niemieckim zanotowano ponad 0,5 GW projektów PV na różnym etapie rozwoju. Dodatkowo, w wyniku decyzji o dywersyfikacji portfela w kierunku źródeł energii z wiatru i magazynów energii, moc posiadanych warunków przyłączeniowych dla magazynów energii oraz elektrowni wiatrowych wyniosła odpowiednio 228 MW oraz 37 MW.

Działalność segmentu skupiała się głównie na intensywnym rozwoju portfela projektów, konsekwentnej budowie kolejnych farm PV oraz dywersyfikacji portfolio PST w kierunku projektów dla energetyki wiatrowej i magazynów energii. W ubiegłym roku kontynuowano proces ofertowania na rynek pakietów gotowych projektów oraz sprzedaży energii w formule PPA/cPPA z gotowych farm fotowoltaicznych. We wrześniu 2023 roku PST zawarła przedwstępną umowę sprzedaży firmie KGHM portfela projektów PV o łącznej mocy ok. 50 MW. Wartość transakcji wyniosła około 210 ml zł, a jej ostateczne zamknięcie i rozliczenie nastąpiło w lutym 2024 roku. W celu zapewnienia finansowania kosztów budowy farm fotowoltaicznych segment PV z sukcesem pozyskał blisko 200 mln zł finansowania typu project finance.

Segment elektroenergetyki

W 2023 roku segment elektroenergetyki pozyskał zamówienia na łączną kwotę 263 mln zł, odnotowując wzrost o 139 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Wygenerował 162 mln zł przychodów, z których 52  mln zł były efektem synergii w ramach Grupy Grenevia, czyli sprzedaży na rzecz segmentów FAMUR i fotowoltaiki (PV). Zysk brutto na sprzedaży za rok 2023 w tym segmencie wyniósł 48 mln zł, co stanowi wzrost o 17 mln zł (55%) w stosunku do okresu porównywalnego. Na koniec 2023 roku łączny portfel zamówień osiągnął poziom 129 mln zł, z czego 63 mln stanowią zamówienia dla segmentów Grenevii.

W ubiegłym roku działalność segmentu koncentrowała się na utrzymaniu pozycji partnera pierwszego wyboru w sektorze rozwiązań dla przemysłu wydobywczego oraz dalszym rozwoju oferty dotyczącej rozdziału i dystrybucji energii, zwłaszcza w obszarze OZE. W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na remonty urządzeń wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym zwiększono zakres realizowanych usług aftermarket. Osiągnięto znaczący wzrost przychodów z branży OZE (kontenerowe stacje transformatorowe dla farm PV), a także nieznacznie wzrosły przychody związane z dostawą rozdzielnic energii elektrycznej oraz systemów sterowania maszyn przemysłowych. Wzrost skali działalności Elgór + Hansen SA w roku 2023 pociągnął za sobą zwiększenie zatrudnienia oraz uruchomienie nowej linii produkcyjnej dla stacji transformatorowych w Zabrzu.

Segment FAMUR

Segment FAMUR osiągnął w 2023 roku 1,116 mld zł przychodów. Łączny portfel zamówień, na który składają się dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy, na koniec ubiegłego roku osiągnął poziom około 730 mln zł.

W obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego segment FAMUR konsekwentnie rozszerza swoją ofertę. W lipcu 2023 roku Grenevia SA nabyła za kwotę ok. 4,5 mln euro pakiet 75,24 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki Total Wind PL Sp. z o.o. To polska spółka, której głównym przedmiotem działalności są usługi instalacji turbin wiatrowych, a także serwis i wymiana głównych komponentów dla kluczowych producentów turbin. Jej akwizycja pozwoliła uzupełnić kompetencje segmentu FAMUR w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego, a jednocześnie rozszerzyła działalność jednego z kluczowych zakładów produkcyjnych tego segmentu. Oczekiwane synergie przychodowe umożliwią zwiększenie skali działalności w tym obszarze, poprzez możliwość uzupełnienia rozwijanej obecnie oferty (remonty, serwis, systemy monitoringu i doradztwa technicznego w zakresie przekładni) o wymianę głównych komponentów turbin, a także ich serwis i usługi instalacyjne. Kolejnym krokiem w rozwoju działalności dla energetyki wiatrowej było utworzenie w lutym 2024 roku w ramach struktury segmentu obszaru FAMUR Gearo. Skupi on całą aktywność związaną z rozwojem i oferowaniem kompleksowych rozwiązań dla energetyki wiatrowej oraz produkcją przekładni dla różnych zastosowań przemysłowych.

W obszarze produkcji maszyn dla przemysłu wydobywczego na światowych rynkach utrzymywała się konkurencja chińskich producentów, przy jednoczesnym ograniczaniu popytu inwestycyjnego przez kopalnie. W krajowych zakładach prowadzone były głównie inwestycje odtworzeniowe i zabezpieczające. Zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych dominował popyt w obszarze aftermarket, który był związany z serwisem, dostawami części, remontami maszyn i urządzeń oraz dzierżawami kombajnów. Przychody powtarzalne (aftermarket oraz dzierżawy) zwiększyły się w tym segmencie o 148 mln zł (+25 proc.) rok do roku do poziomu 743 mln zł.

W konsekwencji wojny w Ukrainie i obowiązujących sankcji FAMUR zakończył działalność na rynkach rosyjskim i białoruskim. W marcu ubiegłego roku rozpoczął się proces dezinwestycji aktywów segmentu w Rosji, który w styczniu 2024 roku zakończył się sprzedażą 100 proc. udziałów w spółce zależnej OOO Famur.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Istotny obszar działalności Grupy Grenevia stanowią kwestie ESG. W styczniu 2023 roku została ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030. W ramach jej realizacji w pierwszej kolejności został powołany Komitet Sterujący, na czele którego stoi prezes zarządu Grenevii SA. Kolejne działania obejmują rozwój wewnętrznych procedur i polityk ESG oraz ujednolicenie ich w ramach segmentów, a także usprawnienie i poprawa procesu agregacji danych niefinansowych w ramach wszystkich spółek portfelowych Grupy Grenevia. Konsekwentnie były rozbudowywane instalacje dachowych paneli słonecznych w zakładach FAMUR oraz Elgór + Hansen. Wzrost skali działania segmentu fotowoltaiki pozwolił na uniknięcie w gospodarce łącznie 221 tys. ton emisji CO2 za lata 2022-2023. Natomiast działalność segmentu e-mobilności przyczyniła się do uniknięcia około 33 tys. ton emisji CO2 w okresie od 15 listopada 2022 do 31 grudnia 2023. W 2023 roku udział przychodów Grupy z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego wyniósł 48 proc. To wzrost o 6 proc. względem 2022 roku. Wzrost ten został osiągnięty głównie dzięki wejściu Grupy w sektor e-mobilności w ramach konsekwentnie realizowanej strategii i dywersyfikacji działalności biznesowej w kierunku zielonej transformacji.

Grupa Grenevia to aktywny inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki („PV”) skoncentrowanej w Projekt Solartechnik; systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii („e-mobilność”) w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesnych rozwiązań dla sektora dystrybucji energii („elektroenergetyka”) na bazie spółki Elgór+Hansen; rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki FAMUR. Działalność Grupy koncentruje się na budowie wartości segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.