2023.05.30 Komunikaty prasowe

Grenevia skupia się na budowie silnej pozycji w sektorze OZE. Grupa podsumowała pierwszy kwartał 2023 roku.

Przychody Grupy Grenevia w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 370 mln zł, notując wzrost o 42% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 43 mln zł. To wynik o 19% wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, natomiast EBITDA ukształtowała się na poziomie 104 mln zł i jest o 13% wyższa niż rok wcześniej. Główne wskaźniki finansowe odzwierciedlają wpływ wszystkich segmentów Grenevii na prowadzoną działalność biznesową.

 

Wyniki finansowe Grupy Grenevia w 1 kwartale 2023 roku

Wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2023 roku o 42% do poziomu 370 mln zł jest przede wszystkim wynikiem kontrybucji nowego segmentu e-mobilności (IMPACT) oraz wyższych przychodów w segmencie FAMUR, elektroenergetyki (Elgór+Hansen) i PV (PST).

Przełożył się on na poprawę poziomu EBITDA, która w 1 kwartale 2023 roku wyniosła 104 mln zł (wzrost o 12 mln zł r/r) a jej rentowność wyniosła 28%. Znalazło to również odzwierciedlenie w zwiększonym zysku netto, który w pierwszych trzech miesiącach br. osiągnął poziom 43 mln zł, względem 36 mln zł w porównywalnym okresie 2022 roku.

Grenevia, jako aktywny inwestor w projekty z obszaru zielonej transformacji, rozwija działalność czterech segmentów biznesowych. Obejmują one: fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjne, magazyny energii i elektromobilność w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen. Technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej są rozwijane w ramach segmentu FAMUR.

Podsumowanie działalności segmentów Grupy Grenevia w 1 kwartale 2023 roku

Segment e-mobilności – IMPACT- koncentrował się głównie na pozyskiwaniu nowych zamówień, rozbudowie portfela odbiorców oraz zapewnieniu stabilności dostaw kluczowych komponentów. W ramach inwestycji GigaFactoryX dokonano zakupu nieruchomości z halami produkcyjno-magazynowymi, rozpoczęto prace remontowo-dostosowawcze oraz podpisano umowę na dostawę półautomatycznej linii do produkcji systemów bateryjnych. Planowane nakłady inwestycyjne na realizacje tego projektu szacowane są na kwotę ok. 120 mln PLN. Równocześnie rozszerzano ofertę rozwiązań dla wielkoskalowych magazynów energii oraz prowadzono prace dotyczące rozwoju technologii magazynowania energii opartej o ogniwa wodorowe.

W segmencie fotowoltaiki, PST skupiało się głównie na intensywnym rozwoju portfela projektów zarówno w Polsce jak i rynkach zagranicznych, sukcesywnej budowie kolejnych farm PV oraz dywersyfikacji portfolio projektów w kierunku energetyki wiatrowej i magazynów energii. Jednocześnie kontynuowano proces ofertowania na rynku pakietów gotowych projektów PV oraz sprzedaży energii w formule PPA/cPPA z pracujących farm PV. Na koniec marca 2023 roku posiadany portfel projektów PV wzrósł do prawie 4,1 GW (na różnym etapie rozwoju) w tym ponad 0,5GW projektów rozwijano na rynku niemieckim.

Farmy fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej osiągnęły łączną moc 118 MW, farm w trakcie budowy było 106 MW. Natomiast sumaryczna moc projektów PV, magazynów energii oraz elektrowni wiatrowych z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi wyniosła w tym okresie ok. 1,3GW.

W ramach segmentu elektroenergetyki Elgór+Hansen zrealizował dostawy kolejnych stacji transformatorowych dla farm PV oraz przemysłu, jak również korzystał ze stabilizacji popytu w sektorze wydobywczym. W ramach synergii w Grupie Grenevia zawarto umowę z Projekt Solartechnik na dostawę stacji transformatorowych dla farm fotowoltaicznych o wartości ok. 31 mln zł. Łączny portfel zamówień segmentu na koniec marca 2023 roku wyniósł 89 mln zł, w tym ok. 70 mln zł stanowił portfel zamówień dla segmentów FAMUR i PV.

W segmencie FAMUR w obszarze maszyn górniczych widoczna była stabilizacja zarówno na rynkach zagranicznych jak i krajowym, a FAMUR nadal koncertował się na pozyskiwaniu nowych zamówień oraz obsłudze zwiększonej ilości zleceń w obszarze aftermarketowym – w tym nowych dzierżaw kombajnów. W zakresie remontów i serwisu komponentów dla turbin wiatrowych oddano do użytkowania kolejne, zmodernizowane przekładnie oraz pozyskano następne na przeprowadzenie prac remontowych. Jednocześnie rozwijano ofertę świadczonych usług, m.in. o remonty falowników oraz systemy sterowania, w wyniku czego pozyskano zlecenia od kolejnych kontrahentów. Na koniec
1 kwartału 2023 roku łączny portfel zamówień segmentu (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) osiągnął poziom ok. 827 mln zł.

W kolejnych kwartałach Grenevia będzie koncentrować się na rozwoju nowych segmentów oraz jak najszybszym skalowaniu ich działalności operacyjnej. W segmencie PV będzie skupiać się na wdrażaniu nowych kierunków strategicznych, w e-mobilności kontynuować budowę GigafactoryX, zwiększać portfel zamówień oraz w dalszym ciągu dywersyfikować łańcuch dostaw. Natomiast obszar elektroenergetyki w dalszym ciągu będzie wzmacniał portfel zamówień w sektorze górniczym i rozwój oferty dla energetyki odnawialnej. Z kolei cel stawiany przed segmentem FAMUR to konsekwentne pozyskiwanie zamówień na obecnych i nowych rynkach, wzmacnianie obsługi posprzedażowej, kontynuacja standaryzacji floty kombajnowej oraz rozwój oferty remontów i usług serwisowych przekładni turbin wiatrowych.